SOFAL

Výrobná divízia "SOFAL" patrí pod spoločnosť PD Radošinka so 70-ročnou tradíciou pôsobenia na trhu a je jedným z najväčších a najmodernejších podnikov zaoberajúcich sa poľnohospodárskou výrobou na Slovensku.

V roku 2010 v rámci investičných zámerov bola vytvorená divízia SOFAL so zameraním na poskytovanie služieb laminácie a úpravy materiálov pre rôzne odvetvia priemyslu. Základom investície bolo obstaranie laminačnej linky od holandskej spoločnosti Klieverik pre spracovávanie flexibilných materiálov. Po skúsenostiach a požiadavkách našich zákazníkov sme v roku 2016 zakúpili ďalšiu laminačnú technológiu od nemeckej firmy Meyer pre spracovávanie aj pevných kusových materiálov. 

Cieľom je plniť požiadavky našich zákazníkov a pomôcť im pri riešení projektov tak, aby sme boli významnou a zároveň neviditeľnou súčasťou ich úspechov.

Rozvoj

Veľký význam kladieme na rozvoj výrobnej divízie "SOFAL" prostredníctvom všeobecného vzdelávania, informovanosti zamestnancov, ktorého cieľom má byť zvýšenie konkurencieschopnosti, zručnosti a schopnosti na splnenie požiadaviek našich zákazníkov.

Našim zamestnancom poskytujeme potrebné školenia v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, životného prostredia a systému riadenia kvality na všetkých úrovniach spoločnosti.

Naša spoločnosť implementovala systém riadenia kvality ISO 9001. V rámci rozvoja sa riadime normami a predpismi podľa DIN, EN, ČSN. Dodržiavanie požadovaných noriem kontrolujeme aj v rámci interných auditov. Na implementácii ďalších certifikátov pracujeme.

Kvalifikovaný personál sa snažíme viesť citlivým a vnímavým prístupom k požiadavkám našich zákazníkov v rámci diverzifikácie jednotlivých produktov v tomto segmente. "SOFAL“, ako samostatná výrobná divízia je vďaka personálu organizačne a technicky schopný poskytovať našim zákazníkom vysoko kvalitné produkty, služby a pred a popredajný servis vo všetkých aspektoch nášho podnikania.