SOFAL

Výrobná divízia "SOFAL" patrí pod spoločnosť PD Radošinka so 70-ročnou tradíciou pôsobenia na trhu. Je jedným z najväčších a najmodernejších podnikov zaoberajúcich sa poľnohospodárskou výrobou na Slovensku.

Výrobná divízia "SOFAL" patrí pod spoločnosť PD Radošinka so 70-ročnou tradíciou pôsobenia na trhu. Je jedným z najväčších a najmodernejších podnikov zaoberajúcich sa poľnohospodárskou výrobou na Slovensku.

V roku 2010 v rámci investičných zámerov bola vytvorená divízia SOFAL so zameraním na poskytovanie služieb laminácie a úpravy materiálov pre rôzne odvetvia priemyslu. 

Základom investície bolo obstaranie laminačnej linky od holandskej spoločnosti Klieverik pre spracovávanie flexibilných materiálov. Po skúsenostiach a požiadavkách našich zákazníkov sme v roku 2016 zakúpili ďalšiu laminačnú technológiu od nemeckej firmy Meyer pre spracovávanie aj pevných kusových materiálov. 

Cieľom je plniť požiadavky našich zákazníkov a pomôcť im pri riešení projektov tak, aby sme boli významnou a zároveň neviditeľnou súčasťou ich úspechov.

Rozvoj

Veľký dôraz kladieme na rozvoj výrobnej divízie "SOFAL" prostredníctvom všeobecného vzdelávania a informovanosti zamestnancov. Jeho cieľom má byť zvýšenie konkurencieschopnosti, zručnosti a schopnosti splniť požiadavky našich zákazníkov.

Veľký dôraz kladieme na rozvoj výrobnej divízie "SOFAL" prostredníctvom všeobecného vzdelávania a informovanosti zamestnancov. Jeho cieľom má byť zvýšenie konkurencieschopnosti, zručnosti a schopnosti splniť požiadavky našich zákazníkov.

Našim zamestnancom poskytujeme potrebné školenia v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, životného prostredia a systému riadenia kvality na všetkých úrovniach spoločnosti.

Naša spoločnosť implementovala systém riadenia kvality ISO 9001. V rámci rozvoja sa riadime normami a predpismi podľa DIN, EN, ČSN. Dodržiavanie požadovaných noriem kontrolujeme aj v rámci interných auditov. Na implementácii ďalších certifikátov pracujeme.

Kvalifikovaný personál sa snažíme viesť citlivým a vnímavým prístupom k požiadavkám našich zákazníkov v rámci diverzifikácie jednotlivých produktov v tomto segmente. "SOFAL“, ako samostatná výrobná divízia je vďaka personálu organizačne a technicky schopný poskytovať našim zákazníkom vysokokvalitné produkty, služby a predpredajný a popredajný servis vo všetkých oblastiach nášho podnikania.

Kvalita

Naším poslaním je poskytovať kompletnú a komplexnú škálu služieb, kvalitné produkty, ktoré sú nákladovo efektívne, konzistentné a v súlade s ich potrebami a využitím. 

Naším poslaním je poskytovať kompletnú a komplexnú škálu služieb, kvalitné produkty, ktoré sú nákladovo efektívne, konzistentné a v súlade s ich potrebami a využitím. 

V závislosti od aplikácie možno usmerňovať našich zákazníkov, aby si vybrali správnu technológiu. Kvalita je pre nás veľmi dôležitá. Preto neustále investujeme do technológie, zariadení, modernizácie vlastného výrobného programu s cieľom zabezpečovania kvality nielen v regióne, ale aj na európskych trhoch.

Spokojnosť zákazníka, neustále zlepšovanie našich systémov riadenia a pracovných postupov sú hlavné nástroje, aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita výrobného procesu a finálnych výrobkov s tímom kvalifikovaných zamestnancov. Pre divíziu SOFAL, ako výrobcu a poskytovateľa ďalších súvisiacich služieb, je bezpečnosť verejnosti, ako aj jej zamestnancov prvoradá. Pri riadení kvality má bezpečnosť zabrániť zraneniam, poškodeniu zdravia, životného prostredia, ktoré by mohli vyplynúť z jej činnosti.

Životné prostredie je pre nás jednou z najdôležitejších priorít v súvislosti s využívaním všetkých dostupných zdrojov energie a jeho spravovania. SOFAL zdôrazňuje ako svoj záväzok prostredníctvom zásad a postupov spoločnosti, aby sa zabránilo znečisteniu životného prostredia, zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie efektívnej bezpečnosti, súvisiacich právnych predpisov, environmentálnej legislatívy, záznamov kontrolného systému. V súlade s našou filozofiou a procesmi je táto politika komunikovaná nielen so zamestnancami, ale aj voči zákazníkom, dodávateľom a iným zainteresovaným stranám.